Alternatywna historia
Advertisement

Anonymous Stephen Báthory (detail) 01

Stefan II Batory(1533-1586)- Pierwszy Cesarz Zjednoczonej korony Polsko-Litewskiej z Dynastii Batory

Życiorys[]

Przed objęciem tronu[]

Stefan urodził się w 1533r., jako syn Karola Stefana Batorego, Księcia Siedmiogrodu, i Katarzyny Słowackiej, wnuczki króla Polski Bolesława IV. Młody książę uczył się pod czujnym okiem Matki, a od Ojca sztuki wojennej.

Następca Cesarza[]

W 1564r, Stefan uzgodnił z swoim Kuzynem, ówczesnym Cesarzem Zjednoczonej korony Polsko-Litewskiej, Janem II , który mimo prób, nie doczekał się dzieci, że po jego śmierci to właśnie Stefan, zostanie następnym cesarzem.

Książę Siedmiogrodu[]

W 1571r, po śmierci Karola Stefana, 38-letni Batory został koronowany na księcia Siedmiogrodu. Rządy Stefana opisuje się w następujący sposób:

"Stefan rządził dobrze i mądrze. Jego wytrwała i silna wola doskonale odnajdywała się w czasach niepokojów na wschodzie i południu kontynentu(…)" W pierwszych latach panowania zmagał się z buntem pod przywództwem Kasper Bekiesza który ogłosił się księciem Siedmiogrodu. W 1573 odebrał twierdzę obsadzone przez buntowników.19 Lipca 1575 pokonał spieszące ze wsparciem dla rebeliantów wojska habsburskie w bitwie pod Kerloszentpal. Dnia 27 października przybył do Stefana posłaniec z Polski z informacją o śmierci Cesarza Jana II i ogłoszeniu nowym cesarzem Księcia Siedmiogrodu. Książe Stefan udał się do Krakowa gdzie został koronowany na nowego cesarza jako Stefan II.

Panowania[]

Początki Rządów[]

Na początku swego panowania musiał stawić czoło opozycji która nie uznawała jego panowania i na tronie widziała cesarza Maksymiliana II. Na skutek demonstracji zbrojnej wojsk wiernych władcy zmusiła jego przeciwników do uznania jego panowania. W styczniu 1576 roku zdobyto zamek w Lanckoronie należący do przywódcy opozycji wojewody Sierackiego Olbrachta Łaskiego co zakończyło walkę cesarza z opozycją.

Wojny z Rosją[]

W 1579r. rozpoczął wojnę o odebranie zagarniętych w poprzednim roku Inflant i utraconej w 1570r. ziemi Smoleńskiej. Przeprowadził trzy zwycięskie kampanię zaczepne do których zmobilizowano 48 tysięcy żołnierzy wraz z artylerią oblężniczą. Batory utworzył piechotę wybraniecką wyposażoną w rusznice i toporki do budowy mostów i umocnień polowych. Korzystał także z formacji piechoty węgierskiej. W czasie pierwszej kampanii zdobył w sierpniu 1579r. Smoleńsk. Druga kampania przeprowadzona w 1580r. doprowadziła do zdobycia Połocka i Wielkich Łuków .Wojskom polskim poddały się zdemoralizowane załogi Wieliża i Uświatu. Dzięki zaciągnięciu pożyczek u książąt Rzeszy, Batory mógł przeprowadzić już w 1581 następną kampanię, podchodząc w sierpniu pod mury Pakowa .Batory oblegał bezskutecznie miasto przez sześć miesięcy. Na skutek wyczerpania i odcięcia wojsk moskiewskich car Ivan IV zaproponował zawarcie pokoju. Wojna zakończyła się w styczniu 1582 podpisaniem pokojem w Jamie Zapolskim w wyniku którego uzyskano prawie całe Inflanty i Połock oraz odzyskano Smoleńsk, a wojska rosyjskie zostały zmuszone do opuszczenia Inflant. Klęska ta opóźniła uzyskanie dostępu do Bałtyku i zdobycie hegemonii w rejonie o prawie sto lat.

Polityka wewnętrzna

Najbliższym współpracownikiem i wiernym sojusznikiem Cesarza był kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski.Szczególną opieką Batory otaczał zakon jezuitów.Popierał zakładanie przez nich kolegiów w Połocku,Rydze,Dorpacie,Grodnie i Nieświeżu.W 1579 podniósł kolegium jezuitów w Wilnie do godności Akademii Wileńskiej.Była to druga uczelnia wyższa w Cesarstwie.W 1585 roku władca wprowadził przywileje dotyczące wolności i praw cerkwi prawosławnej w metropolii kijowskiej.W 1578 ostro potępił tumult w Krakowie.Zapobiegł też usunięciu luteran z Warszawy.Batory został ostrzeżony przez wojewodę sieradzkiego Olbrachta Łaskiego o zamachu jaki szykował na niego Samuel Zborowskiego.Po jego aresztowaniu z rozkazu cesarskiego skazano go na wyrok śmierci.Zborowski został ścięty 26 mają 1584 na dziedzińcu zamku wawelskiego.Powołany na sejmie w 1585 sąd sejmowy rozpatrywał skargę Zborowskich o naruszenie wolności szlacheckiej,ponieważ ich zdaniem ich krewny został stracony bez sądy i z pogwałceniem prawa.Senat poparł w tym sporze Batorego uznając iż dowody spisku na były ewidentne a władca działał w stanie wyższej konieczności.Nastawiona przeciwko władcy izba poselska nie przyjęła tego do wiadomości.

Śmierć

Podczas polowania w Puszczy Molawickej-w Kundzinie,ale po nagłej chorobie został przeniesiony do pobliskiego Grodna gdzie zmarł 12 grudnia 1586.Władze po nim przejął jego syn Bolesław VII

Advertisement