Alternatywna historia
Advertisement

Ukraińska Republika Ludowa to kraj proklamowany w 1917 roku po abdykacji Cara Mikołaja II przez Ukraińską Radę Centralną, która ogłosiła Ukrainę niepodległą. Przez pierwsze lata swojego istnienia Ukraina prowadziła spór z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską SRR oraz, w wyniku zjednoczenia z Zachodnioukraińską RL, Polską. Ostatecznie, po zawieszeniu broni z II Rzeczpospolitą i wspólnym wysiłku zbrojnym przeciw RFSRR, URL i II RP podpisała Traktat Ryski z roku 1921, w którym Ukraina, wraz z Białorusią zostały autonomicznymi państwami, a maksymalny zasięg wojsk armii polskiej nakreślił granicę ostateczną II RP, tym samym pozbawiając URL całości terenów byłej ZURL, a Białorusi znacznego skrawka zachodnich terenów spornych.

Stosunki[]

URL została rozpoznana jako pełnoprawny kraj w latach 1917-1940 przez większość narodów świata, nie licząc Związku Radzieckiego, Mongolii i Chińskiej Republiki Ludowej.

Polska[]

Stosunki między URL a Polską, mimo starań rządu sanacyjnego pod wodzą Józefa Piłsudskiego, od razu po wojnie z Bolszewikami pogorszyły się. Aneksja zachodnich ziem spornych Ukrainy do Polski spowodowało natychmiastowe pogorszenie się relacji. Z biegiem lat i narastającym zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego Ukraina uciekła się do zacieśnienia relacji z Polską w celu wzajemnej obrony, a po podpisaniu paktu z Białorusią, Rumunią i Polską, zagwarantowali sobie niepodległość w razie inwazji Sowietów. Doszło również do wymiany ludności między dwoma państwami w roku 1928. Skrajna radykalizacja państwa, jaka nadeszła w latach 1934-35 oraz subsekwentne przejęcie władzy przez Obóz Narodowo-Radykalny spowodowało napięcie między dwoma państwami i kolejną wymianą ludności w roku 1936.

Białoruś[]

Białoruś, choć początkowo neutralna, szybko przeszła do obozu Piłsudskiego, tym samym obierając Polskę, która dzięki swoim twardym negocjacjom poszerzyła granica Białoruskiej SR o m.in. Smoleńsk i wyzwoliła ich spod uścisku Sowietów, nawet mimo utraty ziem zachodnich na rzecz Polaków. Pomniejsze konflikty o dokładny kształt granicy Ukrainy z Białorusią pogorszyły relacje między państwami, które wzajemnie nie chciały dopuścić do jakiejkolwiek utraty ziem na rzecz sąsiada. Później, wraz z podpisaniem paktu w Bukareszcie i decyzji o zacieśnieniu stosunków z Polską, Białoruś i Ukraina ostatecznie pogodziły się, by zostawić granicę taką, jaka jest, normalizując relacje.

Advertisement