Alternatywna historia
Advertisement

Wybory prezydenckie w NRP (2010) – wybory prezydenckie w Polsce, w wyniku których wyłoniono szóstego prezydenta NRP.

Termin wyborów[]

Zgodnie z art. 128 Konstytucji NRP wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Ponieważ pięcioletnia kadencja Piotra Ikonowicza skończyła się 6 sierpnia 2010, więc I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2010 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2010). Ostatecznie marszałek Sejmu zarządził wybory na 28 Czerwca 2010. Głosowanie (I tura) odbyło się w godzinach 7:00–21:00. Z powodu nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów, zgodnie z Konstytucją, 4 dni później (czyli 1 lipca) przeprowadzone zostało ponowne głosowanie, w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

Prawo do głosowania mieli wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych). W tych wyborach możliwe było głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogły głosować przez pełnomocnika.

Były to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego z 2001.

Kalendarz wyborczy[]

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 289 Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 188) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • 16 kwietnia 2010 – termin zawiadamiania Narodowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego
 • 23 kwietnia 2010 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych
 • 26 kwietnia 2010 – termin złożenia wymaganych do udziału w wyborach 100 000 podpisów poparcia
 • 10 maja 2010 – termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 17 maja 2010 – termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 20 maja 2010 – podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta
 • 25 maja 2010 – początek emisji w mediach bezpłatnych spotów wyborczych
 • 27 maja 2010 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 4 czerwca 2010 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika
 • 5 czerwca 2010 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania
 • 5 czerwca 2010 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • 7 czerwca 2010 – termin składania wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach morskich
 • 7 czerwca 2010 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do spisu wyborców za granicą
 • 27 czerwca 2010 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. ciszy wyborczej
 • 28 czerwca 2010 – pierwsze głosowanie w godzinach 7:00–21:00
 • 29/30 czerwca 2010 – ogłoszenie wyników pierwszego głosowania przez Narodową Komisję Wyborczą o północy
 • 30 czerwca 2010 (od godz. 0:00) – początek ciszy wyborczej przed drugą turą
 • 1 lipca 2010 – ponowne głosowanie w godzinach 7:00–21:00/22:30 (w lokalu wyborczym w Kowalach zmarła 80-letnia kobieta, w związku z czym głosowanie w tym lokalu zostało przedłużone o czas wynikłej wskutek tego przerwy, czyli o półtorej godziny; automatycznie przedłużona została również cisza wyborcza)
 • 25 lipca 2010 – ogłoszenie wyników ponownego głosowania przez Narodową Komisję Wyborczą o godzinie 18:00

Kandydaci na prezydenta NRP[]

Zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 5 stycznia 2001 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.), kandydatem na prezydenta NRP mogła być osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonywał formalnie popierający go komitet wyborczy, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach. Komitet wyborczy mogło utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy mógł zostać zgłoszony Narodowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania.

Komitety wyborcze[]

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 16 kwietnia 2010, do Narodowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 25 komitetów wyborczych (jedno wpłynęło już po terminie). Narodowa Komisja Wyborcza przyjęła 23 z tych zawiadomień, pozostałe zaś odrzuciła. Zarejestrowano komitety wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta NRP:

 • Maciej Wiecznik – poeta, związany ze środowiskami Neo-Sanacyjnymi
 • Janusz Korwin-Mikke – prezes DPRP
 • Grzegorz Arturowicz – prawnik
 • Amelia Ignatiewa – posłanka niezrzeszona, działaczka Bloku Proradzieckiego
 • Zbigniew Janczuk – wiceprzewodniczący Polski Imperialnej, związany ze Związkiem Słowiańskim, były poseł
 • Adnan Jamal – wiceprezes Komitetu Muzułmańskiego, marszałek i radny województwa Poznańskiego
 • Lech Wałęsa – prezes CHKO Solidarność
 • Damian Fablewski – lider komitetu Czystość Krwi, były sierżant Armii Ludowej
 • Dariusz Marcinkowicz – lider Nowej Faszystowskiej Grupy Rewolucjonistycznej
 • Marian Czerwiński – wiceprezes Ruchu Socjaldemokratycznego
 • Piotr Ikonowicz – urzędujący prezydent
 • Dawid Szopa – lider komitetu Wspólnota Wojskowa, zwycięzca prawyborów w stowarzyszeniu Wspólnota
 • Stanisław Bokser – wiceprezes Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna” NRP, były poseł i senator
 • Bartosz Maichen – prezes stowarzyszenia Wspólnota Niemiecka
 • Karol Marcinkowski – prezes stowarzyszenia Solidarność Wojenna
 • Zachariusz Ptak – lider Dzielnej Rodziny
 • Dagmara Nowak – wicemarszałek Sejmu, związana z Unią Pracy
 • Marta Wiślańska – historyk i dziennikarka, związana z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą
 • Krzysztof Kononowicz – przewodniczący koła poselskiego Ruch XXI wieku i były kandydat na prezydenta Białegostoku
 • Iga Środzińska – przewodnicząca Partii Kobiet
 • Adrian Puszczalski – lider koalicji „Niezniszczalni” i Konfederacji Polski Wojskowej – Obóz Ludowy, były poseł
 • Piotr Tarczyca – rzecznik Demokracji Niezbędnej
 • Tomasz Wolski – działacz Kongresu Nowej Lewicy
Kandydaci[]

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta NRP, czego dokonała Narodowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 26 kwietnia 2010 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. Zarejestrowano 10 kandydatów na prezydenta NRP. 13 komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów.

Maciej Wiecznik

Maciej Wiecznik

 • Maciej Wiecznik

Partia: Porozumienie „Sanacja"

Wiek: 58

Wykształcenie: Wyższe polonistyczne

Wsparcie: (nie otrzymał wsparcia)

Hasło: Polska nie jest twoja ani moja, tylko nasza!

 • Janusz Korwin-Mikke

Partia: Demokratyczna Prawica Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke

Wiek: 74

Wykształcenie: Wyższe Filozoficzne

Wsparcie: Wspólnota Wojskowa, Dzielna Rodzina

Hasło: Dumna bogata Polska!

 • Adnan Jamal

Partia: Komitet Muzułmański

Adnan Jamal

Adnan Jamal

Wiek: 58

Wykształcenie: Wyższe historyczne

Wsparcie: Stronnictwo Narodowe ,,Ojczyzna'' NRP, Kongres Nowej Lewicy

Hasło: Wybieramy przyszłość!

 • Lech Wałęsa

Partia: CHKO Solidarność

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Wiek: 73

Wykształcenie: Zawodowe

Wsparcie: Demokracja Niezbędna

Hasło: Piękna, bezpieczna Polska!

 • Dariusz Marcinkowicz
Dariusz Marcinkowicz

Dariusz Marcinkowicz

Partia: Nowa Faszystowska Grupa Rewolucjonistyczna

Wykształcenie: Wojskowe

Wsparcie: Czystość Krwi

Hasło: Niech przeszłość pozostanie przyszłością!

 • Piotr Ikonowicz
Piotr Ikonowicz

Piotr Ikonowicz

Partia: Polska Partia Socjalistyczna

Wykształcenie: Wyższe

Wsparcie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Ruch Socjaldemokratyczny, Kongres Nowej Lewicy

Hasło: Pracy i chleba!

Marta Wiślańska

Marta Wiślańska

 • Marta Wiślańska

Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Wykształcenie: Wyższe historyczne

Wsparcie: Polska Partia Socjalistyczna, Ruch Socjaldemokratyczny, Kongres Nowej Lewicy

Hasło: Lewica może wszystko zmienić, tak jak twój głos!

 • Krzysztof Kononowicz
Krzysztof Kononowicz

Krzysztof Kononowicz

Partia: Ruch XXI Wieku

Wykształcenie: Zawodowe

Wsparcie: Demokracja Niezbędna, Czystość Krwi

Hasło: Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego!

 • Piotr Tarczyca
Piotr Tarczyca

Piotr Tarczyca


Partia: Demokracja Niezbędna

Wykształcenie: Wyższe w zakresie zarządzania

Wsparcie: Ruch XXI Wieku, CHKO Solidarność

Hasło: Demokracja jest potrzebna dla naszej przyszłości!

 • Tomasz Wolski

Partia: Kongres Nowej Lewicy

Wykształcenie: Wyższe historyczne

Tomasz Wolski

Tomasz Wolski

Wsparcie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Ruch Socjaldemokratyczny, Polska Partia Socjalistyczna

Hasło: Musimy się bronić i wygrać!

Debaty telewizyjne[]

5 czerwca 2010 - pierwsza debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (WTVN; prowadzący: Karol Polak – WTVN)

Pierwsza tura (28 czerwca 2010)[]

Sondaże[]

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki[]

Obwieszczenie o wynikach I tury wyborów Narodowa Komisja Wyborcza sporządziła 29 czerwca 2010, zaś skorygowała 30 czerwca:

Janusz Korwin-Mikke = 34,76%

Lech Wałęsa = 33,77%

Piotr Ikonowicz = 20,80%

Dariusz Marcinkowicz = 3,26%

Marta Wiślańska = 2,38%

Adnan Jamal = 1,60%

Krzysztof Kononowicz = 1,42%

Maciej Wiecznik = 0,83%

Tomasz Wolski = 0,52%

Piotr Tarczyca = 0,46%


Choć największe poparcie w pierwszym głosowaniu w skali całego kraju zdobył Janusz Korwin-Mikke, to Lech Wałęsa wygrał w większej liczbie województw – odpowiednio w 7 i 9. Podobnie było na szczeblu powiatów: Lech Wałęsa wygrał w 193, Janusz Korwin-Mikke – w 186; ponadto w jednym (Międzyrzeckim) zwyciężył Piotr Ikonowicz. Oprócz wymienionych na poziomie gmin poparcie wyższe od pozostałych kandydatów zdobył Adnan Jamal, zajmując pierwsze miejsce w sześciu takich jednostkach (wszystkie w województwie Mariampolskim).

Druga tura (1 lipca 2010)[]

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo kandydowania w ponownym głosowaniu uzyskują dwaj kandydaci z największą liczbą oddanych na nich głosów, jeśli żaden z nich nie przekroczył progu 50% głosów ważnych w pierwszym głosowaniu.

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa


Debaty telewizyjne[]

29 czerwca 2010 - pierwsza debata telewizyjna przed drugą turą głosowania (WTVN, Tele Warszawa, WTVN Info, WTVN Polonia, Tele Warszawa News, Tele Warszawa News 2; prowadzący: Karol Polak – WTVN, Daria Romańczuk – Tele Warszawa)

30 czerwca 2010 - druga debata telewizyjna przed drugą turą głosowania (Polonia TV, Polonia TV 24/7, Polonia TV 24/7 Biznes i Świat; prowadzący: Maria Łuk, Bartosz Ryga, Julia Pacha)

Sondaże[]

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki[]

Oficjalne wyniki II tury Narodowa Komisja Wyborcza przedstawiła 2 lipca 2010:

Janusz Korwin-Mikke = 51,55%

Lech Wałęsa = 48,45%

Ważność wyborów[]

23 sierpnia 2010 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Narodową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów podjął uchwałę o ważności wyboru prezydenta dokonanego 1 lipca 2010.

Zaprzysiężenie prezydenta elekta[]

20 września 2010 marszałek Sejmu Maja Palacz wydała postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta NRP. Zgromadzenie to odbyło się 6 października 2010 o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Sejmu.

Rozwiązanie komisji wyborczych[]

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie przez Narodową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, co nastąpiło 24 listopada 2010. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym NRP – Monitor NRP w dniu 3 grudnia 2010 i weszła w życie 18 grudnia 2010.

Advertisement