Alternative History
Advertisement

Emperors of China

  • Qianlong (1736-1796)
  • Jiaqing (1796-1820)
  • Daoguang (1820-1850)
  • Xianfeng (1850-1861)
  • Tongzhi (1861-1875)
  • Guangxu (1875-1908)
  • Xuantong (1908-1962)
  • Hongzhou (1962-2028)
  • Qianfeng (2028 onward)
Advertisement