Alternative History
Advertisement
Number Premier Party Government or Term Began Government or Term Ended Premier General
1 Nicholas Karlovich Giers Royalist 1884 1892 None
2 Vladimir Lambsdorff Liberal 1892 1900 None
3 Alexander Izvolsky Royalist 1900 1910 None
4 Alexander Kerensky Liberal 1910 1924 None
5 Pavel Milyukov Liberal 1924 1925 Georgy Chicherin
6 Matvey Yusupov Cayuz 1924 1933 Maxim Litvinov
7 Maks Alemareyiv Menshevik 1933 1944 Andrei Milankichov
8 Andrei Milankichov Menshevik 1944 1953 Vyacheslav Molotov
9 Nikita Krushchev Cayuz 1953 1961 Leonid Brezhnev
10 Leonid Brezhnev Cayuz 1961 1969 Filipp Golikov
11 Semyey Alexiov Menshevik 1969 1974 Dmitriy Ustinov
12 Dmitriy Ustinov Menshevik 1974 1976 None
13 Dimitry Yazov Cayuz 1976 1980 Igor Ivanov
14 Mikhail Gorbachev Menshevik 1980 1989 Boris Yeltsin
15 Boris Yeltsin Cayuz 1989 2001 Sergei Stepashin
16 Vladimir Putin Cayuz 2001 2009 Segei Stepashin
17 Natalya Bolnyasheko Menshevik 2009 Present Levi Golodenshki
Advertisement