Alternative History
Advertisement
Premier Party Term Began Term Ended Premier-General
Matvey Yusupov Cayuz 1925 1933 Pavel Milyukov
Maks Alemareyiv Menshevik 1933 1944 Andrei Milankichov
Andrei Milankichov Menshevik 1944 1952 Andrey Vyshinsky
Nikita Khrushchev Cayuz 1952 1960 Leonid Brezhnev
Semyey Alexiov Menshevik 1961 1965 Andrei Gromyko
Andrei Gromyko Menshevik 1965 1969 None
Yuri Andropov Cayuz 1969 1973 Viktor Grishin
Viktor Grishin Cayuz 1973 1981 Vladimir Miniyishin
Mikhail Gorbachev Menshevik 1981 1991 Boris Yeltsin
Boris Yeltsin Menshevik 1991 2001 Viktor Chernomyrdin
Vladimir Putin Cayuz 2001 2009 Sergey Lavrov
Cyzayine Chernikova Menshevik 2009 Present Ustin Bashmakov
Advertisement